I… I really like bottom!Derek. .__.

I… I really like bottom!Derek. .__.


  1. taylorpotato reblogged this from michellicopter
  2. eyelessmouse reblogged this from michellicopter
  3. yomareea reblogged this from michellicopter
  4. unkeroroentuvida reblogged this from michellicopter
  5. xminexyourx reblogged this from fuckyesbottomderek
  6. kitsunis reblogged this from fuckyeahsterekfanart
  7. fuckyeahstilestops reblogged this from sterekmess
  8. im-awnsome reblogged this from michellicopter
  9. whoneedsaalpha reblogged this from michellicopter